Namazi

Džuma namaz

Džuma namaz je sedmični namaz i klanja se petkom u vrijeme podne-namaza, i može se klanjati samo u džematu. Svi punoljetni i umno zdravi muslimani-muškarci su obavezni klanjati ovaj farz-namaz. Da bi se džuma-namaz mogla klanjati potreban je imam i najmanje trojica muktedija.

Džumu-namaz mogu klanjati i žene ali nisu obavezne. Ako se u nekoj džamiji organizuje i omogući obavljanje ovog namaza i za žene, onda će njihovo klanjanje džuma-namaza zamijeniti obavezu klanjanja podne-namaza.

Prije nego što pređemo na način klanjanja džume-namaza vidjećemo kolika je važnost džume-namaza. Uzvišeni Allah dž.š. je u najstrožoj formi (farz) naredio muslimanima da klanjaju džumu-namaz.

Uzvišeni Allah dž.š. u Časnom Kur’anu veli:
O vjernici, kada se u petak na namaz pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite namaz obaviti; to vam je bolje, neka znate! A kad se namaz obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.” (Sura El-Džumu’a, 9-10. ajet)

O džumi-namazu postoji i mnogo hadisa koje je Allahov Poslanik Muhammed s.a.w.s, izrekao a ovo su neki od njih:

Najbolji dan u kome je ikad izašlo sunce je petak; u njemu je stvoren Adem, a.s., u njemu je uveden u Dzennet i u njemu je izveden iz Dzenneta i u njemu ce nastupiti Smak svijeta“. (Muslim)

“U petku ima jedan čas, u kome, ako ga vjernik potrefi – obavljajući namaz – Allaha neće ni za kakvo dobro zamoliti a da mu to Allah neće dati i dovu mu uslišati.” (Buhari i Muslim)

„Ko izostavi uzastupno tri džume bez opravdanog razloga , bit će upisan u munafike“. (Tirmizi)
„Dobra djela se udvostručavaju petkom“. (Munavi)

Džuma namaz ima 10, odnosno 16 rekata.
4 rekata sunneta (sunnetil-džumuati)
2 rekata farza (fardil-džumuati)
4 rekata sun-sunneta (sun-sunnetil džumuati)

Tradicionalno ili običaj je da se poslije sunsunneta u našim džamijama klanjaju i
4 rekata namaza ahiriz-zuhr i
2 rekata sunnetil-vakti.

O čemu se radi? Naime, ova četiri rekata ahiriz-zuhri su zamjena za podnevski farz i klanjaju se isto kao i podnevski farz, a sunnetil-vakti je zamjena za podnevski sunsunnet i klanja se kao podnevski sunsunnet.

Način klanjanja Džuma namaza

 • Sunnet (sunnetil-džumuati)

  Nakon proučenog ezana svi prisutni prvo klanjaju džumanski sunnet koji ima 4 rekata. Pored nijjeta srcem, mi učimo nijjet riječima.

Nijjet za džumanski sunnet:
Nevejtu en usalijje lillahi te’ala salate sunnetil-džumu’ati edaen mustakbilel kibleti, Allahu ekber!

Na prvom rekatu uči se: Subhaneke, euza, bismilla, fatiha, sura
Drugi rekat: bismilla, fatiha, sura
Sjedenje: et-tehijjatu
Treći rekat: bismilla, fatiha, sura
Četvrti rekat: bismilla, fatiha, sura
Sjedenje: et-tehijjatu, salavati, dova i selam.

Hutba
Pošto se klanja prvi sunnet, mujezin uči drugi ezan a imam uzlazi na minber. Kad mujezin završi drugi ezan, imam (hatib), stojeći na minberu, drži hutbu (predavanje) u kojem prisutne vjernike upoznaje o važnim tekućim pitanjima Islamske zajednice i daje im upute i savjete o islamskom vjerovanju i obavezama.

 • Farz (fardil-džumuati)

  Po završetku hutbe muezzin prouči ikamet i pristupa se klanjanju džumanskog farza koji ima 2 rekata i može se klanjati samo za imamom (u džematu).

Nijjet za džumanski farz:
Nevejtu en usalijje lillahi te’ala salate fardil-džumu’ati edaen mustakbilel kibleti, iktedejtu bi hazel-imami Allahu ekber!

Na prvom rekatu imam uči: subhaneke, euzu i bismille u sebi, a fatihu i suru naglas.
Drugi rekat imam uči: bismillu u sebi, a fatihu i suru naglas.
Muktedije (džematlije) će učiti na stajanju prvog rekata samo subhaneke a na stajanju drugog rekata neće učiti ništa.
Sjedenje: et-tehijjatu, salavati, dova i selam.

 • Sun-sunnet

  Poslije farza klanjamo, svako za se, četiri rakata džumanskih sun-sunneta.
  Nijjet za džumanski susunnet:
  Nevejtu en usalijje lillahi te’ala salate sun-sunnetil-džumu’ati edaen mustakbilel kibleti, Allahu ekber!

Prvi rekat uči se: Subhaneke, euza, bismilla, fatiha, sura
Drugi rekat: bismilla, fatiha, sura
Sjedenje: et-tehijjatu
Treći rekat: bismilla, fatiha, sura
Četvrti rekat: bismilla, fatiha, sura
Sjedenje: et-tehijjatu, salavati, dova i selam.

 • Ahiri zuhri

  Nijjet za ahiriz-zuhri:
  Nevejtu en usallijje lillahi te’ala salate ahiriz-zuhri edaen mustakbilel kibleti, Allahu ekber!

Prvi rekat uči se: Subhaneke, euza, bismilla, fatiha, sura
Drugi rekat: bismilla, fatiha, sura
Sjedenje: et-tehijjatu
Treći rekat: bismilla, fatiha
Četvrti rekat: bismilla, fatiha
Sjedenje: et-tehijjatu, salavati, dova i selam.

 • Sunnetil- vakti

  Nijjet za sunnetil-vakti:
  Nevejtu en usallije lillahi te’ala salate sunnetil-vakti edaen mustakbilel kibleti, Allahu ekber!

Prvi rekat prouči se: Subhaneke, euza, bismilla, fatiha, sura
Drugi rekat: Bismilla, fatiha, sura
Sjedenje: et-tehijjatu, salavati, dova i selam.

Poslije namaza se prouči zikr i dova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button