Sure zilzal

  • Sure

    Sura Ez-Zilzal

    Sura Ez-Zilzal (arapski: سورة الزلزلة; bosanski: Zemljotres) jeste 99. sura Kur’ana. Sadrži osam ajeta. Sura je nazvana zemljotres jer se…

Back to top button